ŠEŠI BIBLINIAI ŽINGSNIAI Į IŠGELBĖJIMĄ

1. PRIPAŽINIMAS: ”…nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės” (Rom 3:23). ”… Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!” (Lk 18:13).
2. ATGAILA: ”Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite” (Lk , 13:3). ”Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų , nuodėmės”(Apd 3:19).
3. IŠPAŽINIMAS: ”Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių” (1 Jn 1 :9). ”Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas” (Rom 1 0:9).
4. ATSISAKYMAS: ”Tegul piktasis atsisako savo kelio, ir neteisus žmogus savo minčių; tegrižta jis pas Viešpatį… nes Jis gausiai atleidžia” (Is 55:7).
5. TIKĖJIMAS: ”Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą,, ( Jn 3 : 16). ”Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas” (Mk 16: 16).
6. PRIĖMIMAS: ”Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą…” (Jn 1 :11, 12).

ATGAILOS MALDA

Viešpatie, Jėzau Kristau, aš ateinu pas Tave, būdamas toks koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir stokoju Tavo šlovės ir garbės. Aš tikiu Viešpatie, kad prieš du tūkstančius metų Tu mirei ant Golgotos kryžiaus, praliedamas Savo brangų, šventą kraują asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien, ir savąja Dvasia esi šalia manęs. Atleisk man, už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Savo šventu krauju nuplauk mane nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę. Savąja Dvasia  įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Padaryk mane Dievo vaiku  ir dovanok man amžinąjį gyvenimą. Aš priimu Tave dabar. Ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.